Q & A - verkoper

De inlichtingen op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Kan ik wel zelf mijn woning verkopen?

Natuurlijk kan je dit! Wij begrijpen als geen ander hoe complex en spannend het is. Daarom staan wij je gedurende het gehele proces bij. Jij bepaalt wat je zelf doet en wat je aan ons over laat.

Kan ik met al mijn vragen bij jullie terecht?

Je kan met al jouw vragen bij ons terecht, of het nu gaat over het begeleiden van bezichtigingen, over de advertentie, de werkwijze, de koopakte… wij helpen je graag.

Wanneer zijn jullie bereikbaar?

Per mail kan je steeds al jouw vragen aan ons stellen. Telefonisch zijn we in principe bereikbaar tijdens de kantooruren op werkdagen. Wij contacteren je sowieso binnen 24 uur terug.

Zijn jullie lid van het BIV?

Ja, wij zijn lid van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). BIV-makelaars hebben een erkenningsnummer en voldoen aan strenge opleidingseisen en deontologische regels. U hebt dus de garantie dat u gedegen advies krijgt én beschermd bent.

Welke voordelen heeft een exclusieve verkoopopdracht?

Wanneer je akkoord gaat met onze voorwaarden heb je een exclusieve verbintenis met ons afgesloten. Dit wil zeggen dat wij tijdens die periode er alles aan zullen doen om zoveel mogelijk kopers tot bij jou te leiden. Werken met een exclusieve verkoopopdracht verhindert dat meerdere makelaars hun eigen belangen verdedigen en zo de prijs gaan drukken. Het vermindert bovendien de kans op onduidelijkheden en betwistingen. Hier kan u de verkoopsvoorwaarden nog eens raadplegen.

Wat is het herroepingsrecht?

Indien de verkoper een consument is, heeft hij het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, de opdracht te herroepen, op voorwaarde dat hij ommi-immo.be daar via het model-herroepingsformulier of op enige andere ondubbelzinnige wijze schritelijk van op de hoogte brengt. De kennisgeving moet voor het verstrijken van deze termijn worden verstuurd naar (contact@ommi-immo.be) of naar OMMI, Baron Van der Grachtlaan 18 – 2460 Kasterlee.

De verkoper wenst dat ommi-immo.be start met de opdracht tijdens de herroepingstermijn. Hij gaat bijgevolg akkoord dat hij bij uitoefening van het herroepingsrecht de door ommi-immo.be reeds gemaakte kosten voor aanvraag verkoopdocumenten, fotoreportage, vastgoedstyling, waardebepaling, advertenties of enige andere dienstverlening dient te vergoeden.

In geval de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal ommi-immo.be zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de bedenktijd, het saldobedrag van de nog niet gemaakte kosten op het opgegeven rekeningnummer van de consument terugbetalen.

Hoe kan ik het herroepingsrecht uitoefenen?

Voor het uitoefenen van het herroepingsrecht kan de opdrachtgever: 1/gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, 2/een andere ondubbelzinnige verklaring verzenden waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.

Herroepingsrecht en terugbetaling

In geval de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal ommi-immo.be zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de bedenktijd, het saldobedrag van de nog niet gemaakte kosten op het opgegeven rekeningnummer van de consument terugbetalen.

Hoe verkoop ik mijn eigendom zelf op ommi-immo.be?

Doorloop de stappen bij verkoop. Omdat je aan alle wettelijke verplichtingen moet voldoen, heb je een EPC, kadastrale legger, eigendomsakte en stedenbouwkundige inlichtingen nodig om te kunnen starten met de publiciteit. Heb je deze documenten nog niet, dan kan je die bestellen via ommi-immo.be. Je hebt deze documenten sowieso nodig bij verkoop.

Moet er een taxateur bij mij thuiskomen?

Het is geen verplichting, maar wij raden het wel aan. Een taxateur komt bij je langs voor een objectieve waardebepaling. Hij bekijkt alle aspecten die invloed hebben op de waarde van jouw woning. Hij is een expert ter zake en kent de vastgoedmarkt op zijn duimpje. Zijn bevindingen legt hij vast in een verslag, waarin ook een indicatie staat over de richtprijs.

Mag ik zelf de vraagprijs bepalen?

Ja, uiteindelijk bepaal jij de richtprijs van uw eigendom; zonder onze tussenkomst. Indien je een waardebepaling hebt laten uitvoeren, ontvang je een waarde-indicatie. Dat helpt om een realistische vraagprijs te bepalen. Maar u hoeft het niet eens te zijn met die indicatie. Wees er wel van bewust dat een te hoge vraagprijs ertoe leidt dat je nauwelijks of geen bezichtigingen krijgt en je woning héél lang te koop zal staan of niet wordt verkocht.

Wat is een realistische vraagprijs?

Dit is de eeuwige terugkerende vraag bij de verkoop van een pand. Er is geen magische formule. Aan de hand van een objectieve waardebepaling, aangevuld met een marktanalyse kan je jouw pand competitief in de markt zetten.

Wat is een vastgoedstyling?

Een vastgoedstyling is niet verplicht, maar kan in opmerkelijke mate de verkoop van uw eigendom stimuleren en optimaliseren. Onderschat immers het belang van een goede presentatie van uw eigendom bij verkoop niet. Wist u dat kandidaat-kopers de waarde van een gestylde woning tot 15% hoger inschatten? Hoe meer kandidaat-kopers u aanspreekt, hoe hoger de kans dat uw goed sneller en voor een hoger bedrag zal worden verkocht.

Hoe zit het met de fotoreportage van mijn eigendom?

U kan opteren voor een professionele fotoreportage om de verkoopkansen van uw woning te verhogen. Van zodra u uw bestelling heeft geplaatst, wordt er afspraak gemaakt met de fotograaf op een moment dat de woning er klaar voor is.

Hoelang duurt het alvorens mijn eigendom online staat?

Dit hangt af van de voorbereidingstijd nodig om jouw dossier in orde te maken. In principe kan je op 2 weken alle verplichte documenten en/of attesten bekomen en alles wettelijk in orde hebben voor publicatie. Wij kunnen u daarbij helpen indien gewenst.

Welke documenten zijn verplicht bij de verkoop van een pand of grond?

Bij de verkoop van een eigendom moet je – voorafgaand aan de realisatie van een verkoop - een aantal documenten en attesten kunnen voorleggen aan een potentiële koper. Een aantal documenten moet je verplicht kunnen tonen vooraleer je kan gaan publiceren. Andere documenten zijn slechts nodig vooraleer het compromis wordt ondertekend. We overlopen ze hier kort:

 • Moet aanwezig zijn voor aanvang met publiciteit:
  • De eigendomstitel of het bewijs dat jij de eigenaar bent van het eigendom. Dit kan de aankoop-, schenkings- of erfenisakte zijn, die kunnen opgevraagd worden bij de notaris die de overdracht van de eigendom heeft begeleid.
  • Kadastrale legger (kadastraal plan & kadastraal uittreksel: op het kadastraal uittreksel staat het perceelnummer, de oppervlakte, het bouwjaar, etc. Dit document heb je nodig om een bodemattest aan te vragen.
  • Energieprestatiecertificaat (EPC) (niet voor gronden of garage): dit attest vermeldt hoeveel het primaire energieverbruik bedraagt per vierkante meter vloeroppervlak (kW/m2) per jaar. Hoe lager de EPC-score, hoe minder energie er benodigd is om de woning te verwarmen.
  • Aanslag onroerende voorheffing: Elk jaar ontvangt de eigenaar van een onroerend goed een aanslagbiljet onroerende voorheffing, een jaarlijkse belasting op basis van het kadastraal inkomen van onroerende goederen;
  • Watertoets: geeft informatie over of het onroerend goed al dan niet in een overstromingsgevoelig gebied, een afgebakende oeverzone of overstromingsgebied of een risicozone voor overstroming ligt.
  • Onroerend erfgoed (indien van toepassing): bij verkoop van een beschermd onroerend erfgoed is het belangrijk te weten dat van de (toekomstige) eigenaar verwacht wordt dat hij het goed in stand houdt. Dit wil zeggen: herstelling en onderhoud, instandhouding, beveiliging en beheer van het goed. Het goed slopen of vernietigen is verboden. Voor bepaalde ingrepen is een vergunning nodig.
  • Wettelijk voorkooprecht: in dit geval krijgt een begunstigde (overheid, rechtspersoon of een particulier) voorrang op andere kandidaat-kopers om het goed bij voorbaat tegen dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden aan te kopen als de bieder.
 • Moet aangevraagd zijn voor aanvang met publiciteit:
  • Stedenbouwkundige inlichtingen: moeten aangevraagd worden op de dienst stedenbouwkundige inlichtingen van de gemeente waarin het onroerend goed gelegen is. Hierin vind je informatie over de bestemming, eventuele bouwovertredingen, uitgereikte vergunningen, …
 • Moet aanwezig zijn voor ondertekening compromis
  • Bodemattest: kan worden aangevraagd bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en geeft informatie over de bodemkwaliteit van de (onder)grond van een bepaald perceel.
  • Attest stookolietank (niet voor een grond): bij de verkoop van een onroerend goed dat wordt verwarmd met stookolie is de verkoper verplicht een attest voor te leggen waaruit blijkt dat men over een gekeurde stookolietank beschikt.
  • Huurovereenkomst: wanneer de eigendom die wordt verkocht, is verhuurd, moet de koper een kopie van de huurovereenkomst (met bijlagen) aan de koper bezorgen. De koper treedt immers in de rechten en plichten van de verkoper wat deze huurovereenkomst betreft.
  • Conventioneel voorkooprecht: als koper ben je – wanneer een bod werd uitgebracht - verplicht om jouw woning eerst aan te bieden aan de begunstigde(n) tegen dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden als die waaraan de kandidaat-koper (bieder) jouw woning wil kopen.
  • Inventaris onroerend erfgoed: bepaalde waardevolle onroerende goederen worden door het agentschap Onroerend Erfgoed geïnventariseerd. Bij verkoop moet de koper hiervan op de hoogte gebracht worden.
  • Postinterventiedossier (niet voor grond): het is een geheel van documenten en informatie die de koper in staat moeten stellen om de woning bouwkundig te ontleden. In het dossier zitten bijv. de bouwplannen, detailplannen van elektriciteit en leidingen… Het postinterventiedossier, dat wordt opgemaakt door een architect of veiligheidscoördinator moet verplicht aanwezig zijn bij de verkoop van jouw woning indien deze gebouwd of verbouwd is na 1 mei 2001. Werden de verbouwingen uitgevoerd door één aannemer? Dan mag je zelf jouw postinterventiedossier samenstellen. Deed je verbouwingen zelf? Dan heb je geen postinterventiedossier nodig.
  • Architecturale plannen: of bouwplannen. Geven informatie over de constructie en inplanting.
  • Basisakte: Bij de verkoop van een appartement (of een woning, grond of garage die behoren tot een mede-eigendom) moet de basisakte en het reglement van mede-eigendom worden voorgelegd aan de koper. De basisakte moet minstens het volgende bevatten: de beschrijving van het onroerend goed, de beschrijving van de privatieve en gemeenschappelijke delen en de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel verbonden is. Indien je de basisakte niet in je bezit hebt, neem je hiervoor best contact op met de notaris.
  • Inlichtingen syndicus: Bij de verkoop van een appartement (of een woning, grond of garage die behoren tot een mede-eigendom) is het belangrijk dat de toekomstige koper voldoende informatie heeft over de mede-eigendom. Voor het ondertekenen van de compromis moeten dus bepaalde inlichtingen worden opgevraagd bij de syndicus van het appartementsgebouw.
 • Moet aanwezig zijn voor verlijden authentieke akte
  • Attest elektrische keuring (niet voor een grond): attest over de staat en conformiteit van de elektrische installatie in het onroerend goed. indien de installatie ouder is dan 1 oktober 1981 dan is de keuring sowieso verplicht. wanneer de installatie dateert van na 1 oktober 1981 en je bent het verslag kwijt, of er werden belangrijke wijzigingen aan de installatie uitgevoerd of het verslag is ouder dan 25 jaar, dan zal er een nieuwe keuring moeten plaatsvinden.
  • Postinterventiedossier (niet voor grond): het is een geheel van documenten en informatie die de koper in staat moeten stellen om de woning bouwkundig te ontleden. In het dossier zitten bijv. de bouwplannen, detailplannen van elektriciteit en leidingen… Het postinterventiedossier, dat wordt opgemaakt door een architect of veiligheidscoördinator moet verplicht aanwezig zijn bij de verkoop van jouw woning indien deze gebouwd of verbouwd is na 1 mei 2001. Werden de verbouwingen uitgevoerd door één aannemer? Dan mag je zelf jouw postinterventiedossier samenstellen. Deed je verbouwingen zelf? Dan heb je geen postinterventiedossier nodig.

Uit de documenten blijkt dat (een deel van) de woning niet is vergund. Mag ik verkopen?

Op welke platformen wordt de advertentie van mijn woning geadverteerd?

Je kan kiezen. In ieder geval wordt jouw woning op ommi-immo.be en diens sociale mediakanalen geadverteerd. Daarnaast kan je zelf aanvullen met een aantal andere veel geraadpleegde immo-sites. De publicatie loopt via ons, omdat wij eerst checken of uw dossier volledig is, én bovendien geniet je dan van voordeliger tarieven.

Zal mijn huis met zekerheid verkocht worden?

Wij kunnen nooit garanderen dat uw woning verkocht zal worden. Heel veel hangt af van de werking van de markt: welk type woning wordt gevraagd, hoe realistisch is de vraagprijs, hoe energie-efficiënt is uw eigendom, in welke staat verkeert uw woning, op welke wijze wordt jouw woning gepresenteerd, hoe intens is jouw marketingcampagne, is de vraagprijs realistisch, …… Via ommi-immo.be krijgt u evenwel de gelegenheid om naar eigen goeddunken jouw verkooppakket samen te stellen en de verkoop van uw eigendom een stimulans te geven. Via het biedplatform krijgen meerdere kandidaat-kopers de kans om uw eigendom te kopen.

Hoe weet ik dat er aanvragen voor bezichtigingen zijn?

Bezichtigingsaanvragen komen rechtstreeks bij jou binnen via e-mail. U maakt rechtstreeks met de aanvrager afspraak op een tijdstip wanneer het voor beiden uitkomt.

Welke vragen kan ik tijdens een bezichtiging krijgen?

De vragen tijdens een bezichtiging zijn heel divers. Het kan gaan over afmetingen, materialen, energie-efficiëntie, vergunningen, de buren, waar de meterkasten zijn, de omgeving, de oriëntatie. Als je een keer een antwoord niet weet, is dat geen ramp. Je kan onze hulp ook inroepen om je klaar te stomen voor de bezichtigingen. Duid deze optie dan aan in jouw aanvraag.

Hoe begeleid ik een bezichtiging?

Een bezichtiging begeleiden is niet moeilijk. Zorg er wel voor dat jouw woning netjes en gepoetst is, lekker ruikt en dat er voldoende licht is in elke ruimte. Zie erop toe dat geïnteresseerde bezoekers zich ‘thuis’ voelen en het potentieel van de woning zien. Geef ze tijd en laat ze (kritische) vragen stellen. Als je een vraag niet kan beantwoorden, is dat helemaal niet erg. Geef aan dat je het zult uitzoeken en dat je erop terugkomt. Wij helpen je graag.

Wie bepaalt de biedperiode?

U kan op de website zelf de biedperiode ingeven. Wij raden u aan om na de publicatiedatum minstens een maand tijd te laten voor bezichtigingen.

Biedingsronde is afgelopen. Wat nu?

Elk online uitgebracht bod is beperkt in tijd, maar onherroepelijk en bindend. Indien u op een bod wil ingaan, laat u weten dat u ingaat op het bod/het bod aanvaardt, en komt de verkoopovereenkomst rechtstreeks tot stand tussen eigenaar-verkoper en kandidaat-koper. Beide partijen zijn dan definitief gebonden. De bieder kan zijn bod niet meer intrekken, tenzij betaling van een schadevergoeding aan de verkoper. De verkoper kan de woning niet meer aan iemand anders verkopen.

Waarvoor dient de compromis?

Met de aanvaarding van een bindend en onherroepelijk bod, is de verkoopovereenkomst gesloten, en dient de onderhandse verkoopovereenkomst getekend te worden. Elke overeenkomst met een transactiewaarde boven 375 euro moet immers worden bewezen via een (authentieke of onderhandse) akte. In de onderhandse verkoopovereenkomst worden de gegevens van de koper(s) en de eigendom opgenomen, de prijs en een aantal (substantiële) voorwaarden. Partijen hebben maximaal 7 dagen de tijd om het compromis te ondertekenen.

Wie bereidt het compromis voor?

U heeft de keuze. Ofwel vraagt u dit aan uw notaris. Ofwel doen wij dit voor u. In het laatste geval zenden wij de ontwerptekst naar alle partijen en hun resp. notarissen ter nalezing en goedkeuring. Het compromis is een zeer belangrijk document omdat ze de effectieve overeenkomst vormt tussen verkoper en koper en de basis voor de authentieke akte die door de instrumenterende notaris wordt opgesteld. Partijen kunnen er in de authentieke akte niet meer van afwijken.

Hoe wordt het compromis ondertekend?

U kunt ervoor kiezen om het compromis al dan niet digitaal te ondertekenen. Beide partijen dienen in het bezit te zijn van een identiteitskaartlezer en de pincode van uw identiteitskaart. Indien u liever in levende lijve ondertekend, zorgen we voor begeleiding van een erkend BIV-vastgoedmakelaar.

Wat gebeurt er na ondertekening van het compromis?

Zodra het compromis is ondertekend hebben partijen maximum 4 maanden tijd om de notariële akte te verlijden. De instrumenterende notaris doet verder opzoekingswerk en controleert nog eens of alle informatie aanwezig is. De notariële akte wordt na ondertekening overgeschreven op het hypotheekkantoor en wordt tegenstelbaar voor derden.

Met welke notaris moet ik werken?

In de notariskeuze bent u geheel vrij. Verkoper en koper mogen elk hun eigen notaris aanduiden. Het is een misverstand dat het financieel nadelig zou zijn indien iedere partij met een eigen notaris werkt. Bij onduidelijkheden kan een eigen notaris jouw persoonlijke belangen behartigen.

Waar wordt de akte verleden?

Bij nieuwbouw wordt de akte verleden bij de noatris van de verkoper, terwijl dit in geval van een bestaande woning bij de notaris van de koper gebeurT. Hier kan evenwel van worden afgeweken.

Wanneer wordt het compromis getekend?

De ondertekening van het compromis volgt op de ondertekening van het bod. Zodra partijen het eens zijn en het compromis is opgesteld en nauwkeurig werd nagelezen door beide partijen en hun resp. notarissen, houdt niets je nog tegen om het te ondertekenen. Hoewel het niet verplicht is, verdient het aanbeveling om de ondertekening van het compromis voor een notaris te laten gebeuren of in aanwezigheid van een erkend vastgoedmakelaar. Zo garandeer je de rechtszekerheid van de akte. Bovendien geniet je van een gratis overlijdensverzekering als de koper in de periode tussen het compromis en de akte het slachtoffer zou worden van een ongeval. Omdat diens erfgenamen in dat geval de verkoopakte moeten ondertekenen, ontvangen zij een bepaald bedrag om het goed te kopen. Bij ondertekening van het compromis moet de koper dan wel een voorschot betalen.

Wanneer wordt de notariële akte verleden?

Na het ondertekenen van het compromis heeft men maximaal 4 maanden de tijd om de akte te verlijden bij de notaris. Indien partijen akkoord zijn, kan het sneller. De instrumenterende notaris heeft meestal 2 maanden tijd nodig om de akte voor te bereiden. Ongeveer twee weken voor het verlijden van de authentieke akte ontvang je een afrekening. Laat die nakijken door uw eigen notaris. Je ontvangt ook de ontwerpakte. Lees grondig na, want na ondertekening ben je gebonden.

De dag van het verlijden van de notariële akte

Breng een aantal documenten mee zoals identiteitskaart, trouwboekje, samenlevingscontract, polis van de brandverzekering, originele EPC als dit nog niet werd overhandigd, … De noatris zit eerst met de kopers samen om de kredietakte te tekenen. Daarna volgt het eigenlijke verlijden van de notariële akte in aanwezigheid van alle betrokkenen. Uw notaris (van de verkopers) is ook aanwezig. De notaris leest de akte volledig voor en geeft nog toelichting, daarna worden de handtekeningen en parafen gezet en ontvangt de nieuwe eigenaar de sleutels. De notaris moet de definitieve akte nog laten registereren, wat enkele maanden inbeslag kan nemen. Je hebt wel de getekende ontwerpakte en afrekening in handen.

Q & A - (KANDIDAAT)KOPER

De inlichtingen op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Mogen er momenteel plaatsbezoeken gebeuren?

Alles over het sectorprotocol voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector vind je hier.

Zes zaken waarop je moet letten wanneer je een huis koopt.

Laat u niet alleen leiden door emotie!

 • Stedenbouwkundige inbreuken: Bij de gemeente kan je terecht voor inlichtingen over jouw toekomstige woning. Die stemmen niet noodzakelijk overeen met de realiteit. Check of de verkregen informatie correct is en of er geen stedenbouwkundige inbreuken werden begaan die je achteraf zult moeten laten regulariseren. In het beste geval kan de inbreuk snel en zonder veel kosten worden geregulariseerd. In het slectste geval volgt een lange en dure procedureslag. U kunt zelfs verplicht worden om de woning in haar oorspronkelijke staat van voor de inbreuk te herstellen.
 • Onroerende voorheffing: Dit is een jaarlijkse belasting die berekend wordt op basis van het kadastraal inkomen (KI). Informeer u over de hoogte van het KI. Het bedrag van de onroerende voorheffing schommelt van gemeente tot gemeente.
 • Energieverbruik: Het energieprestatiecertificaat (EPC) is een verplicht document bij verkoop van een woning. Zonder dit document mag de verkoper niet publiceren. Sinds 2019 steekt het in een nieuw jasje en geeft het label aan hoe energiezuinig of energieverslindend de woning is met een score van A+ tot F. Je kan aan de verkoper ook de recentste energiefacturen vragen, met die bedenking dat verbruik heel subjectief is.
 • Verplichte documenten: De verkoper moet voorafgaand aan het uitbrengen van een bod een hele reeks inlichtingen aan de koper verschaffen. Behalve het EPC, moet de verkoper volgende documenten bezorgen:
  • Keuringsattes elektriciteit
  • Keuring van een eventule stookolieketel
  • Informatie betreffende mede-eigendom
  • Eigendomsakte
  • Postinterventiedossier
  • Watertoets
  • Bodemattest
  • Zie ook : Welke documenten zijn verplicht bij de verkoop van een pand of grond?
 • De koper moet de verkoper het doel van zijn aankoop meedelen.
 • Werken: Breng eventueel een tweede bezoek aan de woning met een deskundige zodat je kan nagaan of er werken nodig zijn. Op die manier kan u met kennis van zaken een bod uitbrengen.
 • Mede-eigendom: Neem de tijd om te onderzoeken wat de mede-eigendom u maandelijks kost: onderhoud gemeenschappelijke delen, syndicus, … Lees de verslagen van de jongste drie algemene vergaderingen. Z krijg je een beeld van de werken die al bezig of gepland zijn en de daaraan gekoppelde budgetten.

Waar moet je op letten wanneer je een huis bezichtigt?

Bezoek de woning liefst bij daglicht zodat je elk hoekje en alle schoonheidsfoutjes goed kan zien. Is de afwerking in orde? Durf achter meubels kijken en onder een tapijt. Controleer deuren en ramen, kranen, etc. Kijk naar de indeling van de woning. Is de kelder droog? Zijn het dak, de muren, vloeren geïsoleerd? Vraag naar de ouderdom van de verwarmingsketel, boiler, stookolietank en de aanwezige toestellen. Wens je de woning te renoveren, kijk dan naar de bouwkundige elementen en vraag naar de architecturale plannen en het post-interventiedossier indien van toepassing. Vraag bij de gemeente de bouwvoorschriften op. Vraag een tweede, zelfs derde bezoek aan en neem een deskundige mee. Is het dak waterdicht, is de nok recht, zijn goten en afvoerbuizen in orde? Check verder de ligging, de oriëntatie, de directe omgeving, de voorzieningen in de buurt. Vraag naar de verkoopdocumenten: bodemattest, elektrische keuring, plannen, EPC, elektrische keuring, onderhouds- en keuringsattesten van verwarmingsinstallatie, schoorsteen en/of stookolietank. Check of er voor de woning in huidige staat en alle aanhorigheden de nodige vergunningen werden afgeleverd. Check de aanwezigheid van asbest, riolering, regenput, en van de verplichte rookmelders, …Vraag informatie op bij het gemeentehuis over eventuele toekomstige werken in de straat, etc. … Het is belangrijk dat je over deze zaken goed geïnformeerd bent om achteraf problemen te vermijden.

Kan ik jullie hulp inroepen?

Je kan met al jouw vragen bij ons terecht, of het nu gaat over extra toelichting over de woning, de werkwijze, de koopakte… wij helpen je graag.

Wanneer zijn jullie bereikbaar?

Per mail kan je steeds al jouw vragen aan ons stellen. Telefonisch zijn we in principe bereikbaar tijdens de kantooruren op werkdagen. Wij contacteren je sowieso binnen 24 uur terug.

Hoe kan ik een bezoek aanvragen?

Via de pandpagina kan je een bezoekaanvraag verzenden naar de verkoper. Deze zal rechtstreeks met jou contact opnemen.

Welke kosten komen erboven op de aankoopprijs?

De belangrijkste bijkomende kosten zijn:

1/Registratiebelasting op bestaand vastgoed: de tarieven verschillen van gewest tot gewest.

2/BTW op nieuwbouw: projectontwikkelaars moeten verplicht met btw verkopen. Alle anderen kunnen voor het btw-regime kiezen.

3/ BTW en/of registratiebelasting bij verkoop op plan: Op het deel van de aankoopprijs dat betrekking heeft op het gebouw betaalt u BTW . Op het gronddeel zal registratiebelasting geheven worden, indien de bouwwerken nog moeten beginnen na aankoop. Voorwaarde is dat de aankoop onder de wet Breyne valt. Teken je een overeenkomst voor een huis of appartement in aanbouw, dan verwerf je onmiddellijk de rechten op de grond én het gebouw in aanbouw. Je bent dan BTW verschuldigd op de aankoopprijs van de grond.

4/ Notaris- en administratieve kosten: Voor het opmaken van de aankoopakte zal je aan de notaris een ereloon moeten betalen. De erelonen zijn wettelijk vastgelegd en hangen af van de aankoopprijs. Bij de berekening wordt de aankoopprijs in schijven opgedeeld. Het percentage ereloon wordt kleiner naargelang de verkoopprijs hoger wordt. De ene notaris is dus niet duurder dan de andere. Boven op het bedrag van het ereloon moet de notaris 21 procent BTW inhouden.

Je zal ook administratieve kosten moeten betalen, zoals kosten verbonden aan fiscale en hypothecaire opzoekingen. Reken gemiddeld 800 à 1.100 euro. Op het grootste deel van dat bedrag, betaal je 21 procent BTW.

Tenslotte de kosten voor de overschrijving. De koper betaalt daar 230 euro voor.

5/ Hypotheekkosten
Financier je jouw aankoop met een hypothecaire lening, dan kan jouw bank je schattings- en dossierkosten aanrekenen. Tegelijkertijd zal de notaris kosten aanrekenen: belastingen en eigenlijke notariskosten.

 • Een eerste belasting is de registratiebelasting van 1 procent op het ontleende bedrag waarvoor een hypotheek wordt genomen en 100 euro voor de bijlage die aan jouw kredietakte wordt gehecht.
 • Een tweede belasting is een hypotheekrecht van 0,3 procent op de totale som waarvoor een hypotheek wordt genomen.
 • Daarbovenop komt het honorarium van de hypotheekbewaarder, de kosten voor het afleveren van het hypothecair getuigschrift en een recht op geschriften van 50 euro.
 • De notaris zal ook nog een vergoeding vragen voor de opzoekingen en een ereloon aanrekenen, dat varieert in functie van het kredietbedrag. Ook voor de vestiging van een hypotheek zijn de erelonen wettelijk bepaald.

Tenslotte is de koper voor een hypotheekvestiging een retributie verschuldigd van 220 of 950 euro, afhankelijk van de waarde van de hypotheek.

Wanneer kan ik een bod doen?

Elke geregistreerde kandidaat-koper kan een bod doen tijdens de biedperiode, die enkele dagen behelst. Op het biedplatform vind je zowel de richtprijs, als de begin- en einddatum van de biedperiode terug. Wacht niet tot het allerlaatste moment om jouw bod uit te brengen. Door technische problemen zou je je kans zo kunnen mislopen. Consulteer op onze website zeker alle informatie over het uitbrengen van een bod.

Ik wil een bod doen. Hoe bereid ik me voor?

Hoe sta je er financieel voor? Dit is een belangrijke vraag die u moet stellen alvorens je een woning koopt. Ook al sta je er financieel goed voor, toch is de kans groot dat jouw eigen middelen niet voldoende zullen zijn. Wellicht zal je een lening moeten afsluiten. Hoeveel je kan lenen, hangt af van de aankoopwaarde van het eigendom én van uw inkomsten. Indien je een woonkrediet afsluit voor een eigendom waar je zelf gaat wonen, dan kan u nog maximaal 90 procent van de aankoopwaarde lenen. De overige 10 procent van de aankoopprijs én de kosten zal je zelf moeten ophoesten. Een vuistregel is dat niet meer dan een derde van uw inkomsten naar de terugbetaling van leningen mag gaan.

 • Raadpleeg dus eerst jouw bank zodat je weet welk bedrag je kan besteden aan de aankoop van een woning.
 • Bepaal vervolgens de maximumprijs die je wil besteden. Houd rekening met bijkomende kosten. Je kan meteen het maximaal te besteden bedrag als bod ingeven of wat marge laten.
 • Geef aan of je jouw bod onder opschortende voorwaarde van lening uitbrengt.
 • Plaats jouw bod.

Hoe plaats ik een bod?

Je dient je eerst te registreren. Daarna kan je via het biedplatform van ommi-immo.be een bod uitbrengen. De richtprijs heeft slechts een indicatief karakter; je beslist helemaal zelf hoeveel je op de eigendom wil bieden. De kans is groot dat er meerdere kandidaat-kopers op dezelfde woning bieden. Je kan maar éénmaal een bod doen op eenzelfde woning; andere bieders kunnen nooit het bedrag van jouw bod zien. Denk dus goed na over het bod dat je wil uitbrengen. Raadpleeg op voorhand jouw bank. Een bod is altijd bindend; wanneer je een bod hebt uitgebracht, kan je eigenaar worden van het pand. Beperk jouw bod in tijd, zodat je niet eindeloos bent gebonden. Consulteer op onze website zeker alle informatie over het uitbrengen van een bod.

Kan ik tegelijkertijd op meerdere panden bieden?

Je kan als geregistreerde kandidaat-koper NIET op meerdere panden TEGELIJK een bod uitbrengen.

Is mijn bod bindend?

Een bod is steeds bindend en onherroepelijk. Van zodra je een bod hebt uitgebracht, kan je eigenaar worden van het pand. Beperk jouw bod in tijd, zo ben je niet eindeloos gebonden.

Is mijn bod zichtbaar?

Bieders op eenzelfde woning kunnen elkaars bod niet zien en weten bijgevolg niet of er reeds op de woning werd geboden. Zij worden ook niet op de hoogte gehouden als er een nieuw bod wordt geplaatst.

Is een bod uitbrengen gratis?

Het uitbrengen van een bod is gratis. Wanneer echter een verkoop tot stand komt, betaal je als koper wel een standaardvergoeding van 998,25 euro (incl. btw) voor het gebruik van/begeleiding bij het digitaal biedplatform, en de documenten aankoopbelofte en compromis.

Kan ik meerdere biedingen uitbrengen?

Op eenzelfde pand kan je slechts één bod uitbrengen. Denk dus goed na over het bod dat je wil doen.

Kan ik nog een bod doen na de biedingsperiode?

Neen, je kan enkel tijdens de biedperiode jouw bod uitbrengen.

Wanneer moet ik als koper de vergoeding betalen?

Deze wordt via de notaris afgerekend bij het verlijden van de authentieke akte. Wij zenden onze factuur naar de notaris, met het verzoek deze som voor ons te innen en door te storten op onze bankrekening.

Biedingsronde is afgelopen. Wat nu?

De eigenaar van het pand heeft nog enkele dagen tijd om de biedingen te overwegen. Hij behoudt zich steeds het recht voor een bod al dan niet te aanvaarden of te weigeren. Hij moet niet voor het hoogste bod gaan. De eigenaar zal u berichten of hij uw bod al dan niet heeft aanvaardt. Met de aanvaarding van een bindend en onherroepelijk bod, is de verkoopovereenkomst gesloten, en dient de onderhandse verkoopovereenkomst getekend te worden. Partijen engageren zich om de onderhandse verkoopovereenkomst binnen 7 kalenderdagen na aanvaading van het bod te ondertekenen.

Waarom moet ik een compromis/onderhandse verkoopovereenkomst tekenen?’.

Met de aanvaarding van een bindend en onherroepelijk bod, is de verkoopovereenkomst gesloten, en dient de onderhandse verkoopovereenkomst getekend te worden. Elke overeenkomst met een transactiewaarde boven 375 euro moet immers worden bewezen via een (authentieke of onderhandse) akte. In de onderhandse verkoopovereenkomst worden de gegevens van de koper(s) en de eigendom opgenomen, de prijs en een aantal (substantiële) voorwaarden. Partijen hebben maximaal 7 dagen de tijd om het compromis te ondertekenen.

Wat is een opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een krediet?

Bij het uitbrengen van een bod kan je deze aankoopvoorwaarde aanvinken. Ze wordt ook opgenomen in het compromis. Als je na ondertekening van het compromis geen akkoord krijgt bij minstens 2 verschillende kredietinstellingen, gaat de verkoop niet door. Je moet dit binnen een termijn van 30 dagen na het ondertekenen van het compromis bewijzen via een aangetekend schrijven.

Moet ik een voorschot betalen bij de aankoop van een woning?

Koopt u een huis of appartement op plan, dan gelden wettelijke regels voor de betaling van het voorschot. Er bestaan geen wettelijke regels wanneer u een bestaande woning koopt. In de praktijk vraagt de eigenaar-verkoper vaak wel een voorschot.

Met welke notaris moet ik werken?

In de notariskeuze bent u geheel vrij. Verkoper en koper mogen elk hun eigen notaris aanduiden. Het is een misverstand dat het financieel nadelig zou zijn indien iedere partij met een eigen notaris werkt. Bij onduidelijkheden kan een eigen notaris jouw persoonlijke belangen behartigen.

Waar wordt de akte verleden?

Bij nieuwbouw wordt de akte verleden bij de noatris van de verkoper, terwijl dit in geval van een bestaande woning bij de notaris van de koper gebeurT. Hier kan evenwel van worden afgeweken.

Wanneer wordt het compromis getekend?

De ondertekening van het compromis volgt op de ondertekening van het bod. Zodra partijen het eens zijn en het compromis is opgesteld en nauwkeurig werd nagelezen door beide partijen en hun resp. notarissen, houdt niets je nog tegen om het te ondertekenen. Hoewel het niet verplicht is, verdient het aanbeveling om de ondertekening van het compromis voor een notaris te laten gebeuren, of in aanwezigheid van een erkend vastgoedmakelaar. Zo garandeer je de rechtszekerheid van de akte. Bovendien geniet je van een gratis overlijdensverzekering als je in de periode tussen het compromis en de akte het slachtoffer zou worden van een ongeval. Omdat jouw erfgenamen in dat geval de verkoopakte moeten ondertekenen, ontvangen zij een bepaald bedrag om het goed te kopen. Bij ondertekening van het compromis moet u dan wel een voorschot betalen.

Wanneer wordt de notariële akte verleden?

Na het ondertekenen van het compromis heeft men maximaal 4 maanden de tijd om de akte te verlijden bij de notaris. Indien partijen akkoord zijn, kan het sneller. De instrumenterende notaris heeft meestal 2 maanden tijd nodig om de akte voor te bereiden. Ongeveer twee weken voor het verlijden van de authentieke akte ontvang je een afrekening met het nog te betalen bedrag: de aankoopprijs plus kosten, min het voorschot en jouw financiering. Stort dit bedrag voor de aktedatum door naar de notaris. Je ontvangt ook de ontwerpakte. Lees grondig na, want na ondertekening ben je gebonden.

De dag van het verlijden van de notariële akte

Breng een aantal documenten mee zoals identiteitskaart, trouwboekje, samenlevingscontract, polis van de brandverzekering, originele EPC als dit nog niet werd overhandigd, … De noatris zit eerst met de kopers samen om de kredietakte te tekenen. Daarna volgt het eigenlijke verlijden van de notariële akte in aanwezigheid van alle betrokkenen. De notaris van de verkopers is ook aanwezig. De notaris leest de akte volledig voor en geeft nog toelichting, daarna worden de handtekeningen en parafen gezet en ontvangt de nieuwe eigenaar de sleutels. De notaris moet de definitieve akte nog laten registreren, wat enkele maanden inbeslag kan nemen. Je hebt wel de getekende ontwerpakte en afrekening in handen.