Herroepingsbeleid

De consument heeft het recht de overeenkomst binnen een bepaalde periode op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt 7 werkdagen wanneer de aannemingsovereenkomst ‘binnen de onderneming’ wordt afgesloten. Wanneer de overeenkomst wordt gesloten buiten de onderneming bedraagt de herroepingstermijn 14 kalenderdagen.

Voor het uitoefenen van het herroepingsrecht kan de opdrachtgever dus gebruik maken van:

  1. het modelformulier voor herroeping; ofwel
  2. een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.

De opdrachtgever kan echter afstand doen van zijn recht van herroeping, op voorwaarde dat hij voorafgaand en uitdrukkelijk zijn toestemming geeft in geval van verwezenlijking van de opdracht binnen 7 werkdagen/14 kalenderdagen vanaf aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en voor zover hij zijn recht van herroeping nog niet heeft uitgeoefend.