Algemene voorwaarden

1. Definities

ommi-immo.be : .

Gebruiker : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die via aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst met STOUTHUYSEN Tania EMZ afsluit.

Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep, bedrijf of ambacht.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Onroerend goed: het onroerend goed dat of de onroerende goederen die eigendom is/zijn van de verkoper en dat/die via ommi-immo.be te koop wordt/ worden aangeboden.

Duurtijd : de contractuele termijn van de overeenkomst tussen de gebruiker en STOUTHUYSEN Tania EMZ.

Overeenkomst: de wederzijdse contractuele overeenkomst die wordt afgesloten tussen de gebruiker en STOUTHUYSEN Tania EMZ.

Verkoopdocumenten: alle wettelijke documenten met betrekking tot het onroerend goed die noodzakelijk zijn om een geldige koop-verkoop te kunnen afsluiten.

Syndicusinlichtingen: de wettelijke verkoopdocumenten die specifiek zijn verbonden aan de verkoop van een privatieve kavel dat deel uitmaakt van een gedwongen mede-eigendom (appartement, autostaanplaats, garage, berging in een residentie).

Biedingsronde: de periode waarbinnen bieders een bindend bod kunnen uitbrengen op het onroerend goed van de verkoper dat via het biedplatform van ommi-immo.be wordt aangeboden.

Bieder: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die na registratie en aanvaarding van de algemene voorwaarden een bod uitbrengt op een onroerend goed dat te koop wordt aangeboden op het biedplatform van ommi-immo.be door een gebruiker.

Bod: elk door een bieder geboden bedrag.

2. Identiteit

De website ommi-immo.be is eigendom van STOUTHUYSEN Tania EMZ, met maatschappelijke zetel te Baron Van der Grachtlaan 18, 2460 Kasterlee,ingeschreven in het KBO onder het nummer 2.183.004.301. Contactgegevens: 0468506463 of per mail op contact@ommi-immo.be.

STOUTHUYSEN Tania is erkend BIV-vastgoedmakelaar in België (BIV-nummer 511244) en is onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel. Voor meer info daaromtrent kan u terecht op de website : http://www.biv.be/

De verzekeringsnemer die instaat voor de dekking van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en borgstelling is NV AXA Belgium, polisnummer 730.390.160.

Het gebruik van ommi-immo.be houdt in dat je de algemene voorwaarden van Stouthuysen Tania EMZ integraal en onherroepelijk aanvaard.

De website is uitsluitend bestemd voor het publiceren van onroerende goederen voor verkoop op langere termijn.

De algemene voorwaarden, het privacyleid en het cookiebeleid vormen samen de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en STOUTHUYSEN Tania EMZ.

Stouthuysen Tania behoudt het recht om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen. Alsook het platform tijdelijk of permanent stop te zetten, en dit met of zonder voorfagaande mededeling, zonder enige vorm van compensatie.

3. Toepasselijkheid

Huidige Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen ommi-immo.be en

 • De Verkoper met uitzondering van Algemene Voorwaarden Bieder/Koper.
 • De Bieder/Koper met uitzondering Algemene Voorwaarden Verkoper.

Huidige Algemene Voorwaarden worden via elektronische weg ter beschikking gesteld, zodat iedereen ze voorafgaand kan raadplegen, er kennis van kan nemen en er uitdrukkelijk mee kan instemmen.

4. Inhoud op ommi-immo.be

Stouthuysen Tania EMZ is niet verantwoordelijk voor de inhoud die door gebruikers op het platform wordt geplaatst

Iedere gebruiker van ommi-immo.be verklaart en aanvaardt uitdrukkelijk dat Stouthuysen Tania EMZ over het recht beschikt om alle inhoud (of een deel ervan) die een gebruike op ommi-immo.be plaatst, te gebruiken en te publiceren.

Iedere gebruiker verklaart geen misleidende informatie of intellectuele eigendomsrechten te publiceren. Alsook niet de rechten van derden te schenden.

Op de geplaatste inhoud van een gebruiker wordt aan Stouthuysen Tania een licentie verleent die haar toel at de inhoud te gebruiken, te publiceen en te reproduceren.

Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor eijn eigen inloggegevens en wachtwoord

5. Publicaties van ommi-immo.be gebruikers

Stouthuysen Tania EMZ heeft het recht om publicaties volledig of gedeeltelijk te verwijderen of aanpassingen aan te brengen die niet voldoen aan redelijke kwaliteitscriteria, zonder enige vorm van compensatie.

Volgende publicaties kunnen door Stouthuysen Tania EMZ volledig of gedeeltelijk worden verwijderd, aangepast of offline geplaatst worden.

 • Meerdere publicaties/spam door eenzelfde gebruiker voor hetzelfde onroerend goed.
 • Publicaties met links naar andere websites.
 • Publicaties met wazige foto's/foto's met personen/foto's met watermerken
 • Publicaties van te huur staand onroerend goed.
 • Publicaties met onroerend goed buiten het Belgisch grondgebied of fouten m.b;t. de ligging
 • Publicaties met ongepaste/misleidende beschrijvende tekst
 • Publicaties van onroerende goederen die reeds verkocht zijn.
 • Publicaties die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Een gebruiker dient eigenaar te zijn
 • Publicaties die de reputatie van ommi-immo.be schade toebrengen.
 • Publicaties waarvan de wettelijk verplichte attesten of informatie ontbreekt.
 • Valse publicaties.
 • Publicaties die aanleiding geven tot discriminatie.
 • Oude publicaties. Na de vervaldatum worden publicaties offline geplaatst.
 • Andere publicaties van van onroerende goederen.

6. Algemene Voorwaarden Verkoper

Aannemingsovereenkomst

Verkoper en ommi-immo.be sluiten door de uitsluitende expliciete aanvaarding van huidige Algemene Voorwaarden op www.ommi-immo.be een exclusieve verkoopopdracht.

Het exclusieve karakter van de verkoopopdracht houdt in dat de verkoper geen gelijkaardige overeenkomst heeft aangegaan of tijdens de duur van deze verkoopopdracht kan aangaan met een notaris, een andere vastgoedmakelaar of een andere tussenpersoon/derde. De verkoper mag tevens niet zelf of door tussenkomst van een derde, het onroerend goed overdragen, tenzij betaling van een schadevergoeding (zie infra).

De verkoper, handelend in hoedanigheid van eigenaar(s) of lasthebber en zich sterk makend voor alle eigenaars van het onroerend goed geeft exclusief aan ommi-immo.be de opdracht een koper te zoeken voor het onroerend goed, nader geïdentificeerd door de verkoper bij het invoeren van de pandgegevens bij de aanmelding.

Met het toevoegen van het onroerend goed aan ommi-immo.be geeft de verkoper te kennen met de verkoop te starten.

ommi-immo.be behoudt zich het recht voor een exclusieve verkoopopdracht te weigeren. Binnen een termijn van zeven (7) werkdagen na het toevoegen van het pand aan ommi-immo.be, zal zij de verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Alle verbintenissen die het gevolg zijn van deze exclusieve verkoopopdracht zijn hoofdelijk en ondeelbaar tegenover de verkoper, diens erfgenamen of rechthebbenden, uit welke hoofde dan ook.

De verkoper verbindt zich ertoe, bij wijzigende omstandigheden of wijzigende informatie betreffende het onroerend goed ommi-immo.be onmiddellijk via e-mail in te lichten (contact@ommi-immo.be)

Herroepingsrecht

Indien de verkoper een consument is, heeft hij het recht om binnen een termijn van zeven (7) werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, de opdracht te herroepen, op voorwaarde dat hij ommi-immo.be daar via het model-herroepingsformulier of op enige andere ondubbelzinnige wijze schritelijk van op de hoogte brengt. De kennisgeving moet voor het verstrijken van deze termijn worden verstuurd naar (contact@ommi-immo.be) of naar OMMI, Baron Van der Grachtlaan 18 – 2460 Kasterlee.

De verkoper wenst dat ommi-immo.be start met de opdracht tijdens de herroepingstermijn. Hij gaat bijgevolg akkoord dat hij bij uitoefening van het herroepingsrecht de door ommi-immo.be reeds gemaakte kosten voor aanvraag verkoopdocumenten, fotoreportage, vastgoedstyling, waardebepaling, advertenties of enige andere dienstverlening dient te vergoeden.

In geval de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal ommi-immo.be zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de bedenktijd, het saldobedrag van de nog niet gemaakte kosten op het opgegeven rekeningnummer van de consument terugbetalen.

Voorwerp van de exclusieve verkoopopdracht

ommi-immo.be :

 • Verschaft de verkoper toegang tot een persoonlijke backoffice-ruimte op www.ommi-immo.be met het doel 1/ de toevoeging van zijn onroerend goed (pandbeschrijving, opladen foto’s, ..) aan het biedplatform en 2/ het volgen van het verkoopproces (contactgegevens bezoekers/kandidaten/kopers, biedplatform, ..);
 • Maakt, indien gewenst en indien hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk toestemming werd gegeven door de verkoper, een waardebepaling van het onroerend goed;
 • Vraagt, indien gewenst en indien hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk toestemming werd gegeven door de verkoper, de wettelijke verkoopdocumenten van diens onroerend goed aan;
 • Regelt, indien gewenst en indien hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk toestemming werd gegeven door de verkoper, het opmetingsplan, de keuringsattesten, .. bij/door deskundigen;
 • Regelt, indien gewenst en indien hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk toestemming werd gegeven door de verkoper, een vastgoedstyling, foto- of videoreportage of ander publiciteitsmateriaal van het onroerend goed;
 • Verricht, indien gewenst en indien hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk toestemming werd gegeven door de verkoper, een aantal wettelijke opzoekingsverplichtingen m.b.t. diens onroerend goed (omgevingsvergunning, bestemming, watertoets, erfgoed, wettelijke voorkooprechten, …);
 • Adverteert, indien gewenst en indien hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk toestemming werd gegeven door de verkoper, het onroerend goed op diverse kanalen;
 • Levert, indien gewenst en indien hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk toestemming werd gegeven door de verkoper, een gevel-of tuinbord;
 • Verschaft toegang tot het biedplatform van ommi-immo.be;
 • Maakt de onderhandse verkoopovereenkomst tussen verkoper en koper op, indien gewenst en indien hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk toestemming werd gegeven door de verkoper;
 • Zorgt voor telefonische en online begeleiding;
 • Rapporteert periodiek aan verkoper.

Deze opsomming is louter indicatief, kan wijzigen en kan per opdracht verschillen. De verkoper heeft de mogelijkheid om via de bestelmodule zijn keuze uit het aanbod aan te geven.

Het adverteren van het onroerend goed kan slechts aanvang nemen, nadat een geldig Energieprestatiecertificaat (EPC) en een kadastrale legger aan ommi-immo.be werd voorgelegd, hetzij door de verkoper zelf, hetzij door ommi-immo.be nadat de verkoper hiervoor aan ommi-immo.be voorafgaand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven deze documenten aan te vragen.

ommi-immo.be bepaalt nooit de richtprijs, doet nooit de bezichtigingen ter plaatse en komt nooit tussen in de onderhandelingen.

Het organiseren van openbare verkopen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Belgische notarissen. Via het biedplatform wordt geen openbare verkoop georganiseerd in de zin van artikel 1 Ventôsewet, en wel omdat:

 • De uitgebrachte biedingen bindend zijn, maar beperkt in tijd;
 • De kandidaat-kopers niet tegen elkaar worden uitgespeeld;
 • De verkoper niet verplicht is het hoogste bod te aanvaarden dan wel het onroerend goed in te houden;
 • De verkoper het recht en de volledige vrijheid heeft geen enkel bod te aanvaarden of of het onroerend goed te verkopen aan een andere bieder dan de hoogste bieder.

Het is ommi-immo.be niet toegelaten enige verkoopovereenkomst te sluiten in naam en voor rekening van de verkoper.

Richtprijs van het onroerend goed

De verkoper bepaalt zelf en geheel vrij de richtprijs van het onroerend goed dat hij te koop zet op het biedplatform van ommi-immo.be. Deze laatste beperkt zich louter tot advies, maar komt nooit tussen in de uiteindelijke bepaling van de richtprijs.

Kosten verbonden aan de exclusieve opdracht

De kopers maken gebruiken van de tools van ommi-immo.be.

Via de bestelmodule kan de verkoper kennismaken met het aanbod van ommi-immo.be.

De in het aanbod van producten of diensten vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

De verkoper bepaalt zelf en geheel vrij van welke producten of diensten hij gebruik wil maken, en bijgevolg ook de kost verbonden aan zijn exclusieve verkoopdracht.

Veranderingen in prijzen hebben geen invloed op de te betalen som in een gesloten exclusieve verkoopopdracht.

Betalingsmodaliteiten

De prijzen die op de website staan zijn inclusief BTW.

De totale prijs vermeld op het elektronische bestelformulier omvat de prijs inclusief BTW.

Het transactiebedrag zal op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening worden gebracht.

Zodra de betaling werd ontvangen, krijgt de verkoper toegang tot de backoffice en het biedplatform van ommi-immo.be. Het toevoegen van het onroerend goed kan evenwel slechts nadat een geldig Energieprestatiecertificaat (EPC) en een kadastrale legger aan ommi-immo.be werd voorgelegd, hetzij door de verkoper zelf, hetzij door ommi-immo.be nadat de verkoper hiervoor aan ommi-immo.be voorafgaand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven deze documenten aan te vragen.

Duurtijd van de exclusieve opdracht

Op het ogenblik dat de verkoper de Algemene Voorwaarden expliciet heeft aanvaard, neemt deze exclusieve verkoopopdracht een aanvang.

De duurtijd is minimaal 3 maanden.

Zij eindigt ten vroegste automatisch van rechtswege twee weken na de biedprocedure of bij het verstrijken van de aangegeven duurtijd.

Stilzwijgende verlenging is niet van toepassing.

Indien het onroerend goed op het einde van de duurtijd niet verkocht is, heeft de verkoper de keuze om:

 • Het onroerend goed verder te koop aan te bieden via ommi-immo.be door een nieuwe biedingsronde te reserveren;
 • Het onroerend goed zelf of via bemiddeling van een derde te koop te zetten;
 • Het onroerend goed van de markt te halen.

Binnen zeven (7) werkdagen na beëindiging van de duurtijd maakt ommi-immo.be met een aangetekend schrijven aan de verkoper een lijst over met de namen van de personen aanwie via ommi-immo.be precieze en individuele informatie omtrent het onroerend goed werd bezorgd.

Schadebedingen

Indien het onroerend goed van de verkoper binnen een termijn van zes (6) maanden na de duurtijd van de exclusieve opdracht zou verkocht worden aan 1/een persoon aanwie ommi-immo.be precieze en individuele informatie omtrent het onroerend goed heeft gegeven of aan 2/personen die met dergelijke persoon in zodanige verhouding staan dat het redelijkerwijze aan te nemen valt dat zij ten gevolge die verhouding over precieze informatie beschikken, zal de verkoper een schadevergoeding van 1.999,00 euro aan ommi-immo.be verschuldigd zijn.

De verkoper is in dit geval hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk tot betaling van de schadevergoeding aan ommi-immo.be met de persoon aanwie het onroerend goed alsnog werd verkocht.

Ingeval van een fout van verkoper die tot de ontbinding van de exclusieve verkoopopdracht in het nadeel van ommi-immo.be zou leiden, zal de verkoper een schadevergoeding verschuldigd zijn van 1.999,00 euro.

Worden onder meer als fout in hoofde van de verkoper beschouwd die de ontbinding van de exclusieve verkoopopdracht lastens de verkoper met recht op schadevergoeding rechtvaardigen:

 • Het miskennen van de exclusiviteit door de verkoper tijdens de duurtijd van de exclusieve verkoopopdracht;
 • Het niet aanleveren van de verplichte documenten zoals het EPC en de kadastrale legger binnen 30 dagen na aanvaarding van huidige algemene voorwaarden;
 • Het niet respecteren of misbruiken van de biedprocedure; …

Deze lijst is niet limitatief en louter indicatief.

Indien de fout van de verkoper gebeurt in samenwerking met een geïnteresseerde/bieder/koper, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk tot betaling van voornoemde schadevergoeding.

Schadebedingen zijn betaalbaar binnen een termijn van (acht) 8 dagen na factuurdatum. Alle inningskosten vallen ten laste van de verkoper. Bij laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% per jaar op het factuurbedrag verschuldigd zijn. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, en wanneer de ingebrekestelling zonder gevolg blijft, zal het schuldsaldo verhoogd worden met 10% en een minimum van 125,00 euro bij wijze van forfaitaire vergoeding.

5. Algemene Voorwaarden Bieder en/of Koper

Dienstverleningsovereenkomst

Tussen ommi-immo.be en de koper komt door de loutere aanvaarding van huidige Algemene Voorwaarden op www.ommi-immo.be een dienstverleningsovereenkomst tot stand.

De koper, zich sterk makend voor alle andere kopers van het onroerend goed, verklaart uitdrukkelijk gebruik te maken van de volgende diensten van ommi-immo.be:

 • Toegang tot de pandinformatie en de wettelijke verkoopdocumenten van één of meerdere onroerende goederen;
 • Toegang tot de gegevens van de verkoper om een afspraak te maken voor bezichtiging;
 • Na registratie toegang tot het biedplatform van ommi-immo.be teneinde tijdens een biedingsronde een niet- bindende bieding te kunnen uitbrengen of één of meerdere onroerende goederen;
 • Online en telefonische begeleiding via de helpdesk van ommi-immo.be tijdens de kantooruren;
 • Begeleiding bij de invulling van het ‘aanbod tot aankoop’-document of bij de opmaak van de onderhandse verkoopovereenkomst in overleg met de notarissen van de betrokken partijen;
 • Ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst onder begeleiding van ommi-immo.be.

Deze opsomming is louter indicatief, kan wijzigen en kan per opdracht verschillen.

Het organiseren van openbare verkopen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Belgische notarissen. De biedingsronde maakt geen openbare verkoop uit in de zin van artikel 1 van de Ventôsewet, en wel omdat:

 • De uitgebrachte biedingen bindend zijn in hoofde van de bieders, maar beperkt in tijd;
 • De kandidaat-kopers niet tegen elkaar worden uitgespeeld;
 • De verkoper niet verplicht is het hoogste bod te aanvaarden dan wel het onroerend goed in te houden.
 • De koper het recht en de volledige vrijheid heeft geen enkel bod te aanvaarden of of het onroerend goed te verkopen aan een andere bieder dan de hoogste bieder.

Alle verbintenissen die het gevolg zijn van deze overeenkomst zijn hoofdelijk en ondeelbaar tegenover de koper, diens erfgenamen of rechthebbenden, uit welke hoofde dan ook.

Aankoopvergoeding ommi-immo.be

De koper is in ruil voor de levering van diensten een forfaitaire aankoopvergoeding van 998,25 euro (825,00 euro + 173,25 euro 21% BTW) verschuldigd aan ommi-immo.be . Deze aankoopvergoeding maakt integraal deel uit van de lasten horende bij de aankoop. De koper gaat uitdrukkelijk akkoord dat de notaris deze kosten afrekent bij het verlijden van de authentieke akte en vervolgens binnen vijf (5) werkdagen overmaakt op het rekeningnummer van ommi-immo.be.

Indien de verkoop afhankelijk wordt gemaakt van een opschortende voorwaarde die niet wordt vervuld is de koper aan ommi-immo.be geen aankoopvergoeding verschuldigd.

Schadevergoeding

Ingeval een fout van koper de ontbinding van de dienstverleningsovereenkomst in het nadeel van ommi-immo.be tot gevolg heeft, zal de koper een schadevergoeding verschuldigd zijn van 999,00 euro.

Worden onder meer als fout in hoofde van de koper beschouwd die de ontbinding van de dienstverleningsovereenkomst lastens de verkoper met recht op schadevergoeding rechtvaardigen:

 • Medeplichtigheid aan de contractbreuk door de verkoper inzake diens exclusieve verkoopopdracht met ommi-immo.be;
 • Tijdens de duurtijd en tot 6 maanden na de exclusieve verkoopovereenkomst tussen verkoper en ommi-immo.be onderhandelingen opstarten tot aankoop van / een bod uitbrengen op het onroerend goed zonder medeweten / tussenkomst / gebruik van het biedplatform van ommi-immo.be;
 • Het niet respecteren of misbruiken van de biedprocedure; …

Deze lijst is louter indicatief en niet limitatief.

Indien de fout van de geïntereseerde/bieder/koper gebeurt in samenwerking met de verkoper, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk tot betaling van voornoemde schadevergoeding.

6. Algemene Gebruiksvoorwaarden

Gebruik

Indien de gebruiker de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan de toegang ontzegd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Toegang tot het platform door niet geregistreerde/niet ingelogde gebruiker

Een niet geregistreerde of niet ingelogde gebruiker kan het platform verkennen, het pandaanbod bekijken en contact opnemen met de verkoper van een onroerend goed voor een plaatsbezoek.

Toegang tot het platform door een geregistreerde en ingelogde gebruiker

Een geregistreerde en ingelogde gebruiker kan:

 • Gegevens met betrekking tot het onroerend goed invullen, bewerken en bewaren;
 • Een verkoop opstarten
 • Een bod uitbrengen
 • Documenten downloaden

Een gebruiker kan zich registreren via één van de pop-ups die verschijnen bij acties die registratie vereisen of via de login-pagina in de navigatiebalk.

Er is slechts 1 geregistreerde gebruiker verbonden aan een pandpagina. Deze pandpagina is enkel toegankelijk voor de geregistreerde gebruiker en medewerkers van ommi-immo.be.

Persoonsgegevens en verwerking

Wij verwijzen naar de Privacyverklaring van ommi-immo.be.

Vastgoedaanbod

Het vastgoedaanbod op de website van ommi-immo.be moet als louter indicatief en contractueel niet-bindend worden beschouwd. Ommi-immo.be kan niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere panden.

Ommi-immo.be doet grote inspanningen om het aanbod met zorg en nauwkeurigheid te presenteren. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling van het aanbod niet uit te sluiten. De foto’s en technische gegevens op de webiste (zoals aangeduide afmetingen, kenmerken van het pand, etc.) zijn slechts indicatief, en brengen geen contractuele verplichtingen teweeg in hoofde van ommi-immo.be. Ommi-immo.be kan geenszins aansprakelijk gesteld worden op basis van voorstellingswijze, inhoud en foto’s die op haar website worden opgenomen.

Richtprijzen van de panden

Alle prijzen op de website worden meegedeeeld onder voorbehoud van materiëlee vergissingen of foutieve prijsopgave.

De prijzen op de website worden in euro weergegeven en zijn exclusief eventuele kosten (bijvoorbeeld notariskosten, aankoopvergoeding ommi-immo.be), belastingen (BTW), toeslagen of rechten (verkooprechten/registratierechten) die van toepassing zijn in België. Ze zijn geen aanbod, maar slechts een onderhandelingsvoorstel met de verkoper. Ze binden de verkoper slechts voor zover een eventueel bod door een bieder na de biedingsronde bindend zou gemaakt worden middels het document ‘Aanbod tot Aankoop’ en vervolgens door de verkoper expliciet en schriftelijk wordt aanvaard.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk door gebruik te maken van deze site dat de gegevens en informatie erop eigendom zijn en blijven van ommi-immo.be. De website, de layout, teksten, code, knoppen, benamingen, handels- en domeinnamen, logo’s, afbeeldingen, foto’s, video's, data, databanken, merken en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma’s, de wetgeving mbt naambescherming en het databankenrecht beschermd.

Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van een gedeelte of het geheel van deze website is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ommi-immo.be.

De benamingen, handelsnamen, merken, logo’s en afbeeldingen die gebruikt worden op deze website zijn wettelijk beschermd en eigendom van ommi-immo.be. De toelating gebruik te maken van deze website, houdt geen enkele toelating in gebruik te maken van de daarop vermelde namen, merken, logo’s of afbeeldingen. In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft ommi-immo.be het recht het onrechtmatig gebruik gerechtelijk aan te vechten.

De gebruiker heeft de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die hij op de ommi-immo.be publiceert.

Elk commercieel gebruik van de inhoud op ommi-immo.be is verboden.

 • De door hem geplaatste inhoud in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving;
 • Hij eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten t.a.v. de inhoud die hij op het webplatform toevoegt;
 • De inhoud geen schending inhoudt van rechten van derden ;
 • De inhoud geen voorwerp uitmaakt van een vordering wegens inbreuk.

De gebruiker vrijwaart ommi-immo.be tegen alle financiële gevolgen

 • van protest, vorderingen en claims door personen die de intellectuele eigendomsrechten op de door de gebruiker gepubliceerde inhoud opvorderen;
 • van claims wegens oneerlijke en/of parasitaire mededinging en/of laster of smaad.

Aansprakelijkheid ommi-immo.be

De aansprakelijkheid van ommi-immo.be is uitsluitend beperkt tot rechtstreekse schade die ontstaat door zware fout of bedrieglijk opzet van haar of haar aangestelden, onderaannemers en lasthebbers.

Ommi-immo.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit en inherent is aan het gebruik van internet (onderbrekingen, toegankelijkheid, virus, ….).

Ommi-immo.be is niet aansprakelijk wanneer derde partijen auteursrechtelijk beschermde gegevens op een wederrechtelijke en strafbare wijze zouden toeëigenen. Ommi-immo.be is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade die hiervan het gevolg is.

Ommi-immo.be is niet aansprakelijk voor schade die onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van haar diensten; zoals bijvoorbeeld geschillen tussen verkoper en koper.

Ommi-immo.be is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ongeoorloofd gebruik door de gebruiker van het door haar aangeboden webplatform, zijnde ongeoorloofde of niet-conforme inhouden of hypertextlinken die niet door ommi-immo.be werden ingevoerd.

Wanneer de gebruiker kennis heeft van het bestaan van ongeoorloofde of niet-conforme inhouden, is hij gehouden dit schriftelijk via email contact@ommi-immo.be te melden.

Ommi-immo.be verbindt zich ertoe deze ongeoorloofde inhouden en hypertextlinken zo spoedig mogelijk na ervan kennis genomen te hebben van de site te verwijderen.

7. Algemene bepalingen

Nietigheid van één clausule brengt niet de nietigheid van deze Algemene Voorwaarden met zich mee.

In geval van een geschil zijn de rechtbanken van de plaats waar de maatschappelijke zetel van ommi-immo.be is gevestigd exclusief bevoegd. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing.

Kasterlee, 1 oktober 2021.